ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن مسئله ای است خیلی مهم است که باید به آنها توجه داشت. علاوه بر انتخاب نوع متریال مناسب مثلا نوع درب و پنجره ، درب ضد حریق و انتخاب مصالح خشک مناسب و باکیفیت باید قوانین زیر را نیز رعایت کرد. قوانین و ضوابط […]

ادامه مطلب