تهاتر ساختمان

شرکت بازرگانی ساختمانی آرتمیس این آمادگی را دارد که چنانچه پروژه ای از نظر تامین متریال ساختمانی به مرحله تهاتر برسد با نظر کارشناسان خود در این پروژه ها به صورت تهاتر همکاری نماید.

تهاتر